Veřejné projednání


Slouží k prezentaci a diskuzi závažných projektů a záměrů. Prezentaci obvykle zajišťují zodpovědné osoby za projekt - projektant, příslušný úředník apod. Součástí veřejného projednání obvykle bývá moderovaná zapisovaná diskuze a sběr ústních i písemných připomínek k projektu nebo záměru.

Popis

Veřejná projednání obvykle probíhají k významným projektům a záměrům (výstavby obchvatů, schvalování územních plánů, posuzování vlivu staveb na životní prostředí apod.).  Důležitou součástí projednání je odborná prezentace projektu nebo záměru ze strany investora nebo kompetentních úřadů. Klíčovou roli při veřejném projednání hraje moderátor/facilitátor, na němž je zodpovědnost za vedení konstruktivní, věcné a efektivní diskuze. Nezbytnou součástí projednání je srozumitelný zápis.

Popis cílů metody

Cílem metody je prezentovat významný projekt nebo záměr a prodiskutovat jeho klíčové aspekty, případně shromáždit připomínky k podobě jeho realizace.

Cílová skupina

Všichni obyvatelé dotčení stavbou nebo záměrem

Kroky

 1. Jasná specifikace projednávaného projektu nebo záměru
 2. Vhodná organizace a propagace veřejného projednání dle úředně stanovených postupů (Stavební zákon, proces E.I.A.) i nad jejich rámec. Srozumitelná pozvánka, vhodně zvolený čas a místo projednání
 3. Samotné veřejné projednání

Obvyklý průběh samotného projednání

 1. Úvodní informace pořizovatele územního plánu/investora apod.
 2. Vysvětlení účelu a cíle veřejného projednání
 3. Poučení o právech a povinnostech účastníků veřejného projednání
 4. Výklad k projednávanému projektu nebo záměru (územní plán, řešení obchvatu obce apod.)
 5. Vysvětlení, jak bude naloženo s připomínkami, námitkami
 6. Prostor pro dotazy k projednávanému projektu nebo záměru
 7. Písemný záznam o průběhu veřejného projednání

Zdroje a pomůcky

 • Informační zdroje v místě obvyklé
 • Sál velký dle potřeby, mikrofony, reproduktory, notebook, dataprojektor
 • Moderátor/facilitátor, zapisovatel

Související zákony

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu 

Export do PDF
 • Konzultace záměrů a projektů a spolurozhodování o jejich podobě

 • Pokročilá náročnost

  Důležitá je dobrá organizace a moderace projednání

 • Určeno až pro stovky účastníků

  Až stovky účastníků

 • Do 1 týdne

  2 - 3, ale i více hodin

 • Vyzkoušeno v ČR

  Ministerstvo životního prostředí - posuzování vlivu na životní prostředí

   

 • Návaznost na jiné metody

  Veřejné projednání je obvykle součástí dlouhodobějšího rozhodovacího procesu

Diskuze k metodě

:

:

:

Captcha Image Jiný obrázek

Petr Klápště | 09.12.2013 17:10

Ještě drobné doplnění k předchozímu - obvykle bývají lidé z projekce a veřejné správy tímto názorem překvapení a poukazují na to, že "takhle je to přeci přesně podle zákona". Zapomínají přitom na to, že zákony nejsou od toho, aby poskytovaly metodický návod, ale aby garantovaly občanům, že mohou hájit svoje práva v kontrolovatelném a soudně přezkoumatelném procesu. Nikomu naše legislativa nebrání komunikovat více, než je zákonem uložené minimum. Tedy - pokud chceme přejít od primárně konfliktního pojetí "hájíme každý svoje práva" (hra s nulovým součtem) do módu "hledáme vstupy pro kvalitní řešení" (hra s nenulovým součtem), musíme pro to udělat více, než jen formálně naplnit požadavky legislativy; stejně jako firmu nedokážete vést k prosperitě jen pouhým naplňováním požadavků zákona o účetnictví a zákoníku práce.

Petr Klápště (architekt, facilitátor a konzultant participace na územním rozvoji: atelier Nature systems a Ústav prostorového plánování FA ČVUT) | 06.12.2013 18:12

Aby veřejné projednání v této podobě (první akce pro veřejnost v rámci projektu až v momentě, kdy jsou již vypracovány varianty řešení) mělo smysl, tedy pomohlo optimalizovat projekt na potřeby uživatelů, je zásadní podmínkou, aby se jednalo o projekt na základě zadání ze strategického dokumentu tvořeného s velmi proaktivní participací veřejnosti (vize komunity, strategický plán tvořený opravdu bottom-up).

Pokud tomu tak není a projekt vznikl na základě zadání, do kterého nebyla veřejnost aktivně vtažena a nyní se má najednou vyjadřovat k nějakým variantám, je to naprosto nekorektní postup jak vůči projektantovi (neměl k dispozici vstupy od občanů na počátku, nemohl na ně tedy reagovat a je teď "za idiota"), tak vůči občanům (místo laické definice, co na místě jim vyhovuje, co je problém a co řešit atd. v zadání) mají formulovat návrhy na úpravy hotového projektu (ač nejsou odborníci) a věnovat čas diskusi nad variantami, ze kterých jim možná nevyhovuje žádná.

Čili veřejné projednání v obvyklé podobě - bez participace na zadání projektu - principielně s tímto odůvodnění odmítám a ze zásady nefacilituji (shodou okolností jsem odmítl i oslovení z Černošic), protože tento postup považuji za neetický jak vůči občanům, tak vůči projektantovi. Není to metoda, která by participaci umožňovala, pouze ji předstírá.

Daniela Göttelová (místostarostka Černošice) | 05.12.2013 13:06

Vycházím-li z vlastní zkušenosti, vidím jako kámen úrazu této metody skutečnost, že na ní bývá prezentován a obhajován jeden návrh, jedno řešení, jedna varianta. Například radnice (nebo "betonová lobby" mající vliv na radnici) chce prosadit výstavbu tunelu a průběh veřejné prezentace tomu pak odpovídá. Organizátor prezentace má k dispozici veškeré informace, výpočty, výkresy, apod., má je podrobně nastudované a s přehledem reaguje na dotazy či připomínky.

Vím, že některá občanská sdružení či jiné občanské skupiny si pak s vědomím tohoto žádají u různých nadací o granty, aby měli finance na vytvoření oponentního návrhu řešení, na zaplacení dalšího architekta, projektanta, na provedení průzkumu, apod.

Shrnuto: navrhuji tuto metodu kombinovat s jinou, resp. jinými metodami, které vyváží tuto jednostrannost. Anebo, pokud by to bylo možné, na veřejné projednání zajistit variantní návrhy, které by pak byly projednávány současně. Otázkou pak ale vždy zůstane, zda nezůstal opomenut jiný další návrh, který mezi ty variantní nebyl zahrnut.