Open Space

Velmi neformální a demokratická metoda umožňující sdílení osobních zkušeností a pohledů na zvolené téma. Detailní obsah setkání (tedy konkrétní témata k diskusi) tvoří účastníci sami a oni sami jsou motorem i facilitátorem celého procesu.

Nápady k použití / Realizované příklady:

 • strukturování konferencí, profesních sdružení
 • vyžaduje otevřenost a individuální přístup, dobrovolnou a aktivní účast
 • Nápady
 • Pokročilá náročnost
 • Až stovky účastníků
 • Do 1 týdne
 • Vyzkoušeno v ČR

Veřejné projednání

Slouží k prezentaci a diskuzi závažných projektů a záměrů. Prezentaci obvykle zajišťují zodpovědné osoby - projektant, příslušný úředník apod. Součástí projednání obvykle bývá moderovaná zapisovaná diskuze a sběr ústních i písemných připomínek k projektu nebo záměru.

Nápady k použití / Realizované příklady:

 • Významné projekty a záměry (např. výstavba obchvatů, schvalování územních plánů aj.)
 • Konzultace
 • Pokročilá náročnost
 • Až stovky účastníků
 • Do 1 týdne
 • Vyzkoušeno v ČR

World Café

Umožňuje středním a větším skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Může být použita samostatně nebo jako část větší akce či procesu.

Nápady k použití / Realizované příklady:

 • osobní dialog s lidmi ve větší skupině
 • otvírání nezformulovaných názorů
 • metoda použitelná např. jako součást konference, plánovacího setkání
 • Nápady
 • Základní náročnost
 • Až stovky účastníků
 • Do 1 týdne
 • Vyzkoušeno v ČR

Den otevřených dveří

Veřejné setkání, na které mohou občané přijít kdykoliv v průběhu předem stanovené doby do připravené místnosti. Zde jsou přichystány informace k projednávanému tématu a lidé se znalostí problému. Občané se můžou neformálně informovat, ale také podat své náměty na řešení konkrétního problému. 

Nápady k použití / Realizované příklady:

 • akce pro širokou veřejnost s možností mluvit s každým jednotlivě
 • veřejnost informace spíš získá, než se k něčemu vyjdařuje
 • Plánování
 • Základní náročnost
 • Až stovky účastníků
 • Do 1 týdne
 • Vyzkoušeno v ČR

Plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství

V ČR zatím nejčastější způsob zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Výsledek je v relativně krátké době vidět. Při zapojení veřejnosti do plánování VP se dá využít řada technik, které mohou mít své uplatnění i v jiných participativních projektech.

Nápady k použití / Realizované příklady:

 • zjištění stávajícího využívání řešeného prostranství
 • zisk názorů obyvatel na možná zlepšení
 • Plánování
 • Velká náročnost
 • Až stovky účastníků
 • Realizace do 12 měsíců
 • Vyzkoušeno v ČR
Více metod

O projektu

Jenom volit nestačí...

"Jenom volit nestačí..." je motto COV, ale i název projektu, v rámci kterého byl realizován tento portál. Díky podpoře nadace Roberta Bosche tak mohl vzniknout pilotní soubor participativních metod práce s veřejností shromažďující know-how ze zahraničí i ČR.

O metodách

Participativní metody jsou určeny především pro lokální politické reprezentanty. Měly by jim pomoct při práci se svými občany tak, aby nedocházelo při rozhodování ke zbytečné konfrontaci, nýbrž kooperaci. Na západě je takový přístup běžný...

Co je to COV?

Centrum občanského vzdělávání je analyticko-aplikační pracoviště Masarykovy univerzity, které vzniklo v roce 2009 s podporou MŠMT. Je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR.

Více informací www.obcanskevzdelavani.cz